Kayıtlı Şirket Sayısı: 3

Başvuru Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Başvurunuz Enstitümüzce alındıktan sonra, en fazla 1 ay içinde, başvurunun alındığı ve başvurunuzda şekli eksiklik olup olmadığına dair bir yazı tarafınıza gönderilir. Daha sonraki işlemler tarafınıza yazılı olarak bildirilir. Patent veya faydalı modele ilişkin koruma tarihi, başvuru tarihinden itibaren başlar. Belge alımına ilişkin standart süreler yoktur, süreç içinde gelişen durumlara göre süreler değişebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzuna bakınız

Buluşun Taşıması Gereken Nitelikler

a) Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

b) Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, te... (Devamı..)

Buluşunuz Gerçekten Yeni Mi?

Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız ya da Enstitümüzde yaptırmanız tavsiye edilir. Enstitümüzün internet sayfasından buluş başlığı üzerinden anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent Ofisinin http://ep.espacenet.com/ sitesinden patent dokümanları üzerinden araştırma yapılması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için başvuru kılavuzuna bakınız.

Ayrıca Türk Patent Enstitüsünün Devamı..)

Coğrafi İşaret Nedir?

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün,

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması;

Üretimi... (Devamı..)

Coğrafi Tescil Hakkı İhlali

Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafindan aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafı işaret hakkına tecavüz sayılır.

a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada
çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı

b)Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçi... (Devamı..)

Hangi Buluşlara Patent Verilemez

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usulle... (Devamı..)

Lisans Hakkı Vermek

Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru lisans verme teklifinin yayınlanmasını talep edebilir. Bu talep ileilgili ücret listesinde belirtilen ücretinde ödenmesi gerekmektedir. Enstitü, lisans verme tekliflerini patent siciline kayıt eder ve yayınlar.Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır.

Marka Kabul Edilen Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.

a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d)Markayı taşıyan malın ithalatı

Marka Kullanımı Zorunlu Mudur?

Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Tescil Aşamaları

Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 12-15 ay içinde tamamlanmaktadır.

Marka Araştırma ve inceleme Süresi: T.P.E tarafından mutlak red nedenleri yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 5-7 ay kadardır. İnceleme olumlu sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.

Resmi Marka Bülteninde ilan Süresi: Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. 3. şahısların itiraz haklarını bu sürede kullanır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil ... (Devamı..)

Marka Tescil Başvuru Süreci

Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır. TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin'de yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru ... (Devamı..)

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurusu TPE-M-101 kodlu Marka Tescil Başvuru Formu ile yapılır. Marka tescil başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde okunması ve formun eksiksiz doldurulması gerekir. Başvuru kılavuzuna ve başvuru formuna, www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Enstitü tarafından başvuru tarihi itibariyle işleme alınır. Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli... (Devamı..)

Marka Tescil Ücretleri

Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak Enstitü tarafından talep edilen ücretlere www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

Marka Tescili için, Aşağıda Belirtilen Unsurlar ile Başvuruda Bulunmak Şarttır:

1.) Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi.
2.) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi.
3.) Logo varsa örneği,
4.) Vekaletname, (noter tasdikine gerek yok)
5.) Başvuru harç ücretinin ödendiğini gösterir dekont aslı,
6.) Vekalet ücretinin ödendiğini gösterir dekont,

Marka Tescili Neden Önemli?

2007 yılında Türkiye’de 65757 Marka Tescil başvurusu yapıldı.

Müsteri için marka demek o ürünü alma sebebidir. Tescil edilmemis bir marka hukuken size ait değildir. Sektörünüzde yıllardır emek vererek, elde etmiş olduğunuz markanızın baskaları tarafından taklit edilmesini ve markanıza verecekleri maddi zararı önlemek öncelikle tescille mümkündür. Markanızı korumanın en ucuz yolu marka tescilidir.

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj... (Devamı..)

Marka Tescilin Koruma Kapsamı

TPE tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye'de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz. Ayrıca, markanın koruma kapsamını Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ile sınırlandırmak mümkün değildir.

Marka Tescilinin Avantajları

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı KHK'de önemli yaptırımlar getirilmiştir

Marka Yenileme Başvurusu

Marka yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği ayın son gününden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği ayın son günü sona erer. Cezalı yenileme ücreti ödemek şartıyLa, bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de marka yenileme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşer.

Markama Patent Alabilir Miyim?

Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır. Markalar da Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirilir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir.

Neden Patentini Almalıyım?

Patent sahibi buluşunu, patentin verildiğinin Resmi Patent Bülteni'nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmak zorundadır (551 Sayılı KHK'nın M.96). Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde bulundurulur.Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaması gibi teknik, ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir.Patent konusu buluşun kul... (Devamı..)

Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır?

Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunun" dikkatlice okunması gerekir. Kılavuza, internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görür. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilir ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açan bir faktördür.

Patent Başvurusunda Vekil Zorunluluğu

Türk başvuru sahipleri ve için Enstitümüz nezdinde yapılan işlemlerde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Patent ya da Faydalı Model başvurularını başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, zamanı olmayan başvuru sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. Burada bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil, Enstitümüz siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş ... (Devamı..)

Patent Bilgileri Yayınlanır Mı?

Patent ve Faydalı Model başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 18 aylık süre sonunda yayınlanır. Başvuru sahibi tarafından erken yayın talebi yapılması durumunda, faydalı model başvuruları için talep tarihinden sonraki ilk yayın tarihinde, Patent Başvuruları ise araştırma talebi yapılıp, talebe ilişkin ücretler ödendikten sonra erken yayınlanabilir. Başvurunun erken yayınlanmasının başvuru sahibi açısından avantajı, işlem sürecinin kısalması, yayın ile korumasının daha etkin bir özellik kazanm... (Devamı..)

Patent Hakkı Neden Sona Erer?

1.Koruma süresinin dolması;
2.Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3.Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Patent İçin Gerekli Şartlar

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır;
Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması, sanayiye uygulanabilirlik.
Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özell... (Devamı..)

Patent Maliyetleri

Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitemizde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık göste... (Devamı..)

Patent Sonrası Elde Edeceğiniz Haklar

1.) Markanızın başkalarının mal veya ambalajlarının üzerinde kullanılmasını engelleme,

2.) Markanızı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanmasını engelleme,

3.) Markanızı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını engelleme,

4. )Markanızın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını,önleyebilirsiniz ve söz konusu koruma kapsamında;
Devamı..)

Patent ve Buluş Arasındaki Fark

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent,buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.Türkiye'de alınmış bir patent,sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye i... (Devamı..)

Patent ve Faydalı Model Farkı

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olm... (Devamı..)

Patentle Korumanın Avantajı

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı- ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar vardır.

Patent aşağıda belirtilen avntajları sağlar;

Özel haklar -Patentler, sadece patent sahibine özel olan , başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve s... (Devamı..)

Patentli Bir Ürünün İzinsiz Kullanımı

Patent veya Faydalı Model Haklarının Korunması Hakkında KHK'nin 73/A maddesinde, patent veya faydalı model hakları konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve herbiri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir.Birinci grupta; patent veya faydalı model hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; patent veya faydalı model koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, patent veya faydalı model koruması oldu... (Devamı..)

Rüçhan Hakkı

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir. Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. İlk defa başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu değildir. Daha önce yapılmış başvurular için rüçhan(öncelik) hakkı söz konusudur.Bir başvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptığı başvu... (Devamı..)

Tasarım Tescili Şartları

Yenilik: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüchan tarihinden once DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma veya bu kişilerin suistimali sonucu kamuya sunma YENİLİK ve AYIRT EDİCİ NİTELİK etkilenmez.

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı gene... (Devamı..)

Tescil Edilemeyecek Coğrafi İşaretler

a) Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler,
b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler,
c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları veya benzer adlar,
d) Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler,
e) Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran Anlaşmaya üye ülkelerde korunmayan veya koruması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve işaretler.

Tescilli Markanın Önemi

Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir.

Markalar ürüne verilen isim olarak düşünülebilir ama müşteri için marka demek o ürünü alma sebebidir.

Ticaret ünvanları Ticaret siciline kayıt edilmiş olmalarına rağmen Markaların Korunması hakkındaki KHK tarafından korunmamaktadır.

TSE, TSEK, İmalat Belgesi, Üretim İzni, Web Sitesi Tescili gibi işlemlerin müracaatında, birçok özel veya resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine katılırken Marka tescil belgesi zorunlu tutulm... (Devamı..)

TPE marka tescilde Vekil Zorunlu Mu?

Enstitü nezdinde yapılan işlemlerde Türkiye'de ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişiler için vekil kullanma zorunluluğu yoktur. Marka ile ilgili işlemleri başvuru sahipleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi vekil aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, konu hakkında bilgi sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yanlış işlemler yaparak muhtemel hak kayıplarına uğramamaları için marka vekili kullanmaları tavsiye edilebilir. Enstitü nezdindeki işlemlerde atanacak vekillerin Enstitü tarafından... (Devamı..)

Türkiye'deki Patent Sistemleri

Türkiye'de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İ... (Devamı..)

Yazılım Patenti Alınır Mı?

Bilgisayar programları, 551 sayılı KHK'nın 6.c) Maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular arasında belirtilmektedir. Doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent verilmemektedir. Ancak bir makine ile birlikte kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlike çalışan makine için patent alınması mümkündür.(Örneğin X ışınları (Röntgen ışınları) için doz ayarını otomatik olarak yapan bilgisayar... (Devamı..)

Yıllık Ücretlerin Ödenmesi

Yıllık ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak Enstitünün hesabına ödenmeli ve banka dekontu aslı Enstitü'ye gönderilmelidir.Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu... (Devamı..)

[Yukarı Git]
..:: Tavsiye Bağlantılar ::..